دکتر حسین مصحفی

خدمات

تدریس فیزیک و نجوم

می‌توانم آموزش نجوم و فیزیک برای مقاطع مختلف تحصیلی و برای المپیاد نجوم انجام دهم.

سخنرانی علمی

می‌توانم درباره موضوعات علمی در تخصص خودم سخنرانی‌های جذاب علمی ارائه دهم.