دکتر حسین مصحفی

آموزش کد کیهانشناسی هیلپیکس HEALPix

در این ویدئو با نصب و اجرای کد کیهان‌شناسی HEALPix که به منظور تولید و آنالیز نقشه‌های تابش پس زمینه‌ی کیهانی استفاده می‌شود آشنا می‌شوید: